Kursy

 

Klub Nurkowy Akwanauta organizuje szkolenia na wszystkie stopnie nurkowe w systemie KDP/CMAS.

 

Stopnie nurkowe:

Stopień podstawowy P1

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

Stopień średni P2

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne go stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia

Zajęcia teoretyczne (15 godz.) i zajęcia praktyczne (24 godz.) należy przeprowadzić w ciągu minimum 6 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 min,. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

 • nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).

Stopień wyższy P3

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza, prowadzenie grupy płetwonurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień oraz asystowanie instruktorowi w wybranych aspektach procesu nauczania płetwonurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:
 • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
 • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
 • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB)
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
 1. patofizjologia i pierwsza pomoc - we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
 2. BLS DAN, OFA DAN,
 3. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (19 godz.) oraz zajęcia praktyczne (35 godz.) należy przeprowadzić w ciągu minimum 7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3),
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

 • Organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • Nurkować do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
 • Kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/ CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • Uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.:
 1. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
 2. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
 3. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
 4. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
 5. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

UWAGA: Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych i praktycznych z kursantami zarówno na powierzchni jak i pod wodą.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** P3.

Stopień P4

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS***(P3),
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.
 • posiadanie minimum ośmiu stopni specjalistycznych
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Zasady kwalifikacji:

Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS****(P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

Uprawnienia:

 • organizowanie i nadzorowanie nie szkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),
 • kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS****(P4).

Szczegółowy program szkolenia

schemat szkolenia

Stopnie młodzieżowe i wstępne

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 8 lat,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób dorosłych),
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum 15 min.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 1

Uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY BRĄZOWY KDP/CMAS (PMB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 8 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

 • Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.

Uprawnienia:

Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
 • ukończone 10 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

 • Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 • Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
 • ukończone 12 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
 • Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

 • Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 • Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 i nstruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

PŁETWONUREK TURYSTYCZNY – NADZOROWANY KDP/CMAS (PTN)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach - do 12 m, z instruktorem lub płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Wykłady (10 godzin) i zajęcia praktyczne (14 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 120 min. Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć w basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Płetwonurek Turustyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) ma prawo:

 • Nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • Certyfikat PTN KDP/CMAS oraz wpis do książki płetwonurka.

Po ukończeniu kursu Płetwonurek PTN może podnieść kwalifikacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując do kursu P1 BIS.

Uwaga:

Stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) może być nadawany uczestnikom kursu KDP/CMAS* (P1), którzy z rożnych powodów nie ukończyli szkolenia, a ich wiedza i umiejętności odpowiadają wymaganiom stawianym uczestnikom kursu na stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN).

PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1BIS)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia KDP/CMAS (PMZ) lub KDP/CMAS (PTN),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (11 godzin) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych. Minimum 6 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 150 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji. Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

Szkolenie osób z niepełnosprawnością PZN1 - PZN5

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym linkiem. Jest tu szczegółowo opisany proces szkolenia osób z niepełnosprawnością:

PROGRAM SZKOLENIA 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ wstępnych i młodzieżowych

rekreacyjne specjalizacje nurkowe:

PŁETWONUREK NOCNY KDP/CMAS (PNO)

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).

Warunki udziału w kursie :

 • ukończone 14 lat
 • Posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia :

Zajęcia teoretyczne (5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut. Maksymalny o kres realizacji programu –  nie dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu :

 • Instruktor Nurkowania Nocnego KDP/CMAS (MNO)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).

PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki udziału w kursie :

 • ukończone 14 lat
 • posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia :

Zajęcia teoretyczne (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu :

 • Instruktor Nurkowania Nawigacyjnego KDP/CMAS (MNA)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 6

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).

PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP/CMAS (PE)

Zakres szkolenia :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki udziału w kursie :

 • ukończone 15 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu
 • nurkowania nocnego (PNO),
 • nurkowania nawigacyjnego (PNA)
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10m po uzyskaniu P1
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin), zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu :

 • Instruktor Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (MPE).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMASMAS

PŁETWONUREK W SKAFANDRZE SUCHYM KDP/CMAS (PSS)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min 18 m
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 1-go dnia szkoleniowego, Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania w Suchych Skafandrach KDP/CMAS(MSS)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęćpod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

PŁETWONUREK PODLODOWY KDP/CMAS (PPL)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka K DP/CMAS*(P1) lub równorzędny stopnień innej organizacji
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1
 • posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:

- nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),

- nurkowania nocnego (PNO),

 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4,5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych, minimum 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m o łacznym czasie nie mniejszym niż 40 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Podlodowego KDP/CMAS (MPL)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

Szczegółowy program specjalistycznych szkoleń rekreacyjnych

techniczne specjalizacje nurkowe:

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat;
 • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji;
 • 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia (P1)
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (6,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego, Minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN1)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.4bar) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN2)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.4 bar, oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu lub nitroksu w procedurach dekompresyjnych dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat;
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS**(P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji;
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji;
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB) równorzędne kwalifikacje innej organizacji;
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS**(P2) (w tym 5 nurkowań nitroksowych);
 • posiadanie następującego sprzętu:

- zestaw dwubutlowy;

- kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 25l.;

- dwa niezależne źródła wyporu;

- 1 butla boczna o pojemności minimum 7l, „czysta tlenowo;

- 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra;

- 1 automat „czysty tlenowo” z manometrem HP;

- 2 niezależne źródła światła, kołowrotek/szpulka boja dekompresyjna czerwona;

- 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia;

 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (11,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (9 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 3-ch dni szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania nitroksowe w zestawie dwubutlowym i 1 butlą boczną w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień. Minimalny czas każdego nurkowania 30 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bar, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Zaawansowanego Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN2)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.4 bar) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS;
 • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych jednej butli bocznej z czystym tlenem albo mieszaniną nitroksową z zawartością tlenu powyżej 40% (max. ppO2 - 1.6 bar).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN2).

PŁETWONUREK GŁĘBOKIEGO NURKOWANIA POWIETRZNEGO KDP/CMAS (PGP)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym do głębokości 50 metrów z wykorzystaniem powietrza oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% O2 dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego (PN2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 15 zalogowanych dekompresyjnych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia PN2
 • posiadanie następującego sprzętu:

- zestaw dwubutlowy;

- kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 25l.;

- dwa niezależne źródła wyporu;

- 2 butle boczne o pojemności minimum 7l, „czystetlenowo;

- 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra;

- 2 automaty „czyste tlenowo” z manometrami HP;

- 2 niezależne źródła światła, kołowrotki (może być jedna szpulka), 2 boje (żółta i czerwona/pomarańczowa);

- 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia;

 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (11,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych, Minimum 5 nurkowań w zestawie 2-butlowym i z 2 butlami bocznymi w wodach otwartych do maksymalnej głębokości 50m. Minimalny całkowity czas każdego nurkowania 30 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie dekompresyjnej - 1,6 bar.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Głębokiego Nunrkowania Powietrznego KDP/CMAS (MGP).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem powietrza do 50m;
 • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem albo mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40% (max. ppO2 - 1.6 bar)

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Głębokiego Nurkowania Powietrznego KDP/CMAS (PGP)

PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
 • 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (MZB)
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz c ertyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).

szczegółowy program specjalistycznych szkoleń technicznych

Skontaktuj się z nami.