Regulamin

 

 

REGULAMIN

POZNAŃSKIEGO KLUBU PODWODNEGO PTTK

AKWANAUTA

 

 

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1.     

Poznański Klub Podwodny PTTK Akwanauta, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

 

Art. 2.     

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

 

Art. 3.     

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne obszary nurkowe świata, a jego siedzibą jest miasto Poznań. Klub może posiadać sekcje poza siedzibą główną.

 

Art. 4.     

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków.

 

Art. 5.     

Klub może zgłaszać swoją przynależność do każdej organizacji międzynarodowej (np. CMAS), o ile nie narusza to obowiązujących przepisów, a także umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

II. Cele i sposoby ich realizacji.

 

Art. 6.     

Zasadniczym celem Klubu jest:

1)     rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,

2)     szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,

3)     rozwijanie wiedzy członków klubu o środowisku wodnym, osiągnięciach
i nowościach w technice nurkowej,

4)     integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery.

 

Art. 7.     

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1)       organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych
z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,

2)       popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez odczyty, wykłady, pokazy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,

3)       współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,

4)       poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów
i wszystkich innych zainteresowanych,

5)       zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,

6)       organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

Art. 8.     

Członków klubu różnicuje się na:

1)       członek zwyczajny

2)       członek – sympatyk

3)       członek honorowy

4)       członek na specjalnych prawach.

 

Art. 9.     

Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca licencję nurkową,
w tym:

1)       osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawione praw publicznych,

2)       osoby małoletnie od 16 do 18 lat posiadające ograniczoną zdolność
do czynności prawnych,

3)       małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz bez prawa udziału
w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu.

 

Art. 10.   

Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która:

1)       złożyła osobiście wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,

2)       uiściła opłatę wpisową.

 

Art. 11.   

Członkowie zwyczajni mogą w szczególności:

1)       brać udział w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu*,

2)       wybierać i być wybieranym do władz Klubu*,

3)       zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

4)       składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Klubu mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,

5)       korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego oraz z pomocy Klubu, zgodnie z celami regulaminowymi, przy czym wypożyczony sprzęt klubowy należy zwrócić najpóźniej na trzecim spotkaniu klubowym od momentu jego wypożyczenia,

6)       korzystać z basenu klubowego w okresach i terminach wskazanych przez Zarząd Klubu.

 

* Przepisy pkt. 1 i 2 nie odnoszą się do osób małoletnich poniżej 16 roku życia,
którym uprawnienia te nie przysługują.

 

Art. 12.   

Do obowiązków członka zwyczajnego należy w szczególności:

1)       przestrzeganie postanowień regulaminu, a także opartych na regulaminie uchwał władz Klubu,

2)       czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,

3)       regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu, które zostały ujęte w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

Art. 13.   

Członkiem sympatykiem może zostać osoba, która zamierza wspierać działalność Klubu oraz która:

1)       złożyła osobiście wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,

2)       uiściła opłatę wpisową.

 

Art. 14.   

Członkowie sympatycy mogą w szczególności:

1)       zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

2)       korzystać z basenu klubowego w okresach i terminach wskazanych przez Zarząd Klubu.

 

Art. 15.   

Do obowiązków członka sympatyka należy w szczególności:

1)       przestrzeganie postanowień regulaminu, a także opartych na regulaminie uchwał władz Klubu,

3)       regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu, które zostały ujęte w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

Art. 16.   

Tytuł członka honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie osobie fizycznej
za szczególne zasługi w realizacji celów statutowych Klubu.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Nadanie członkostwa honorowego zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej i płacenia składek członkowskich.

 

Art. 17.   

Tytuł członka Klubu na specjalnych prawach nadaje Walne Zgromadzenie osobie fizycznej w szczególnej sytuacji życiowej.

Członek na specjalnych prawach posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Nadanie członkostwa na specjalnych prawach objęte jest szczególnymi zasadami
w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej i płacenia składek członkowskich, określonej uchwałą Zarządu, które zostały ujęte w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

Art. 18.   

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1)       dobrowolnego wystąpienia przedłożonego na piśmie Zarządowi,

2)       śmierci członka Klubu.

3)       skreślenia z listy członków na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres ustalony w odpowiedniej uchwale Zarządu, po uprzednim upomnieniu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu,

4)       wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego, postanowień regulaminu, a także uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przywróceniu członkostwa bezwzględną większością 2/3 głosów.

 

Art. 19.   

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Klubu, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu lub urlopowaniu go w jego prawach i obowiązkach,
z określeniem czasu, na jaki został zawieszony.

 

IV. Władze Klubu.

 

Art. 20.   

Władzami Klubu są:

1)       Walne Zgromadzenie,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna.

 

Art. 21.   

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie, które może obradować
na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Klubu.

Członek Klubu może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

W Walnym Zgromadzeniu mogą ponadto uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

 

Art. 22.   

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.

 

Art. 23.   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze
i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze,

Na Zarządzie ciąży obowiązek zawiadomienia pisemnego członków o terminie, miejscu odbycia i porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem planowanego Walnego Zgromadzenia.

 

Art. 24.   

Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)       w odpowiedzi na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu + 1 najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

Na tak zwołanym nadzwyczajnym posiedzeniu Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 25.   

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków + 1  uprawnionych do głosowania.

 

Art. 26.   

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)       wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wyboru tych organów dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym lub na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie określonym
w niniejszym regulaminie,

2)       rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3)       nadawanie godności członka honorowego oraz członka na specjalnych prawach,

4)       podejmowanie uchwał w sprawach zmian regulaminu lub rozwiązania Klubu,

5)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych
w regulaminie.

 

Art. 27.   

Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu członków, w głosowaniu tajnym.

 

 

Art. 28.   

Zarząd jest organem wykonawczym Klubu.

W jego skład wchodzi 5-7 członków wybieranych spośród członków Klubu, posiadających czynne prawa wyborcze. Liczba osób wchodzących w skład Zarządu określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Spośród wybranych osób, Zarząd sam przydziela sprawowanie funkcji: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

Każdy członek Zarządu może dobrowolnie zrzec się pełnionej funkcji lub też zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenie na jego posiedzeniu.

 

Art. 29.   

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)       reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)       ustalanie drogą uchwały zasad pobierania i wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej,

3)       kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

4)       uchwalanie planów działalności Klubu zgodnie z celami Klubu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

5)       określenie potrzeb finansowych, sporządzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Klubu uzyskanymi z działalności regulaminowej,

6)       podejmowanie uchwał o kupnie i zbyciu środków trwałych,

7)       podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy własnej.

8)  podejmowania decyzji co do zmian w składzie osobowym zarządu, odwoływania poszczególnych członków zarządu, przyjmowania dymisji
od poszczególnych członków zarządu, uzupełnianiu składu zarządu
po odwołaniu lub dymisji, rozszerzaniu  składu osobowego w ilości nie przekraczającej 1/3 obecnego składu przy zachowaniu 2/3 głosów „za”.

Do kompetencji Zarządu należą także wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla właściwości Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 30.   

Tytuł członka honorowego zarządu Klubu nadaje Walne Zgromadzenie osobie fizycznej  za szczególne zasługi w realizacji celów statutowych Klubu. Honorowy członek zarządu ma prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu jako ciało doradcze.

 

Art. 31.   

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż raz
w miesiącu i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz honorowi członkowie zarządu.

Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, wiceprezes lub osoba przez nich wyznaczona.

Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos prowadzącego posiedzenie Zarządu.

Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

 

Art. 32.   

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)       kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,

2)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądaniem wyjaśnień,

3)       składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4)       przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,

5)       występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

6)       zwrócenie się z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka zwyczajnego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu i są
w sprawowaniu swoich funkcji niezależni.

 

Art. 33.  

 W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 aktualnej liczby członków.

 

V. Majątek Klubu.

 

Art. 34.   

Majątek Klubu stanowią: ruchomości, a także wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.

Na fundusze składają się:

1)       wpływy ze składek członkowskich,

2)       dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

3)       wpływy z działalności regulaminowej,

4)       dochody uzyskane z ofiarności publicznej.

 

Art. 35.   

Oświadczenia woli w imieniu Klubu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona, na piśmie zamieszczając jednocześnie swoje podpisy pod nazwą Klubu. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z bieżącą działalnością Klubu.

 

VI. Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu.

Art. 36.   

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania + 1.

Art. 37.   

Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych
do głosowania.

W przypadku niepodjęcia takiej uchwały, na odrębnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia można przeprowadzić ponowne głosowanie, ale bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Klubu, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną.

VII. Postanowienia końcowe.

Art. 38.   

Poznański Klub Podwodny PTTK Akwanauta podlega pod PTTK. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia statutu PTTK.

Art. 39.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

POZNAŃSKIEGO KLUBU PODWODNEGO PTTK

AKWANAUTA

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Art. 1.     

​​SKŁADKI AKWANAUTA od 01.10.2019:

- członek zwyczajny: wpisowe 45 zł, składka miesięczna 45 zł
- członek zwyczajny (student / rencista / emeryt): wpisowe 25 zł, składka miesięczna 25 zł
- członek sympatyk: składka miesięczna 25 zł, zwolniony z opłaty wpisowej

Art. 2.     

Dzieci do lat 15 zwolnione są z wszelkich opłat.

 

Art. 3.     

System zniżek za opłatę składek za kilka miesięcy z góry od 01.10.2019:

 

1. dla członka zwyczajnego Klubu:

- przy opłacie z góry składek za kwartał, zniżka wynosi 25 PLN (co daje kwotę 110 PLN),

- przy opłacie z góry składek za pół roku, zniżka wynosi 45 PLN (co daje kwotę 225 PLN),

- przy opłacie z góry składek za rok, zniżka wynosi 90 PLN (co daje kwotę 450 PLN),

2.dla członka zwyczajnego Klubu (student / rencista / emeryt) oraz członka - sympatyka:

- przy opłacie z góry składek za kwartał, zniżka wynosi 5 PLN (co daje kwotę 70 PLN),

- przy opłacie z góry składek za pół roku, zniżka wynosi 15 PLN (co daje kwotę 135 PLN),

- przy opłacie z góry składek za rok, zniżka wynosi 40 PLN (co daje kwotę 260 PLN).

 

Art. 4.     

Skreślenie z listy członków następuje na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, jeśli członek Klubu nie uiścił zaległych składek przez miesiąc od momentu upomnienia.

W przypadku przywrócenia decyzją zarządu członkostwa w klubie osobie uprzednio skreślonej na skutek nie płacenia składek członkowskich, konieczne jest  uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości trzykrotnej aktualnej składki członkowskiej oraz opłacenia składki za bieżący miesiąc.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

POZNAŃSKIEGO KLUBU PODWODNEGO PTTK
AKWANAUTA

BASEN KLUBOWY

Basen klubowy udostępniany na rzecz członków Poznańskiego Klubu Podwodnego PTTK Akwanauta:

Osiedle Piastowskie 55A, 61-156 Poznań

 

poniedziałki 20.30 – 21.15

W okresie październik– maj.